Модул 3 Разрез на зеленчуци

  • При оценяването на фактите върху картите и идентифицирането на зеленчуците, учениците представят аргументи.
  • В дискусията те трябва да осъзнаят, че добрият аргумент използва факти за доказване на твърденията и че за оборването на твърденията на другите са необходими факти.
  • Учениците, също така, ще разработят поредица от свои критерии, които ще помогнат на другите да разпознават даден зеленчук.