Ботаниците изследват
Съвместен проект за преподаване на ботаника в основните училища

‘Ботанически градини’ беше проект, който започна през октомври 2005 година и приключи със стартирането на интернет страницата ‘Ботаниците изследват... в училища и в ботаническите градини’ и с публикуването, както печатно, така и на CR-Rom на наличните материали през декември 2007 година.

Пет партньори в цяла Европа, финансирани от 6-ия Рамков проект на ЕС, обединиха сили, за да разработят и създадат материалите на проекта и да изградят добра мрежа от преподаватели и учени за бъдещи проекти. Партньорите в проекта бяха ръководени от Университета на Инсбрук, Института по ботаника в Австрия и включваха: Университетските ботанически градини в София и Варна, България; Музея на естествените науки в Тренто, Италия; Университета на Лондон, Институт за образование и Кралските ботанически градини, Кю в Обединеното кралство. Проектът беше лансиран за да насърчава и помага на учениците в началните училища в цяла Европа, най-вече тези в страните партньори в проекта, да използват подход към ботаниката, основаващ се на проучвания. Той също така се стреми да засили интереса на младите хора към науката, научното обучение и научните кариери, както и да подкрепя политиката на Европейския Съюз, насочена към насърчаването на стабилно развитие.

Основните занимания са съсредоточени върху растенията – техния растеж, тяхното икономическо и културно значение и нуждата от тяхното опазване. В момента учителите по естествени научки в целия свят имат склонност да наблягат върху биологията на животните – защото се чувстват не съвсем уверени, когато преподават за растенията и техните местообитания. Обаче, в днешния свят с промяната в климата и загубата на нашите естествени източници, разбирането на и ангажирането, както с ботаниката, така и с нуждата от опазването на растенията са особено важни. Тази липса на познания и увереност в преподаването на предмета беше подчертана от самите учители по време на първоначалните фази на проекта, когато бяха запитани учители от цяла Европа за тяхното разбиране на ботаниката и какви ресурси биха искали те, които да им помогнат да я преподават по-добре.

Учителите изразиха голямо желание за продукт, който те биха могли да вземат и да използват незабавно, уточняващ източниците, които те биха могли да използват в училище и на открито; достатъчно историческа информация, която да ги подкрепя в преподаването; и материали, които са интересни и стимулиращи за учениците. Темите от които те най-много се интересуваха бяха храна, опазване на растенията, растенията в ежедневието и културата, и екология и растеж на растенията. За да е сигурно че проектът разработва материали, които ще са полезни в класната стая, материалите бяха изпробвани и изпитани от учители ‘на черната дъска’ във всяка от страните и проекта беше подкепян от месни, регионални и национални консултанти по учебните планове. Партньорството с Института за образование във Великобритания най-вече фасилитира материали, които насърчиха подход, основаващ се на практиката и на мисловната дейност по отношение на педагогиката, интегрирайки методология, която щеше да помогне в развиването на умения, свързани с критическото мислене, например, аргументиране и дискусия, и материали за насърчаване на децата наистина ‘да работят като учени’.

Растенията предоставят вълнуващи възможности за преподаване и са достъпни, безопасни и лесни за изучаване. В ботаническите градини в цяла Европа има изумителни колекции от растения, както и опит и познания за света на растенията, тяхната употреба и техните местообитания. Тези места предоставят богати източници за преподаването на ботаника и трябва да се ползват по-широко. Партньорите от ботаническите градини предоставиха на проекта новаторски и интригуващи занимания, а също така подкрепяха историческата информация, за да помагат на учителите да преподават съобразно учебния план по ботаника за основните училища. Тези ресурси са насочени към подобряване на взаимоотношенията между училищата и техните местни ботанически градини или близки местности с естествена природа, и към насърчаване на учителите и на техните класове да работят в близко взаимодействие с техните местни центрове.

Материалите в тази интернет страница са кулминацията на този проект на ЕС. Те предоставят повече от 40 урока под формата на модули и са изготвени по лесен за ползване начин, посочват нужното време и материали, показват последователността в преподаването стъпка по стъпка, предоставят изображения и допълнителна историческа информация и указания за всички допълнително налични ресурси. Можете да прочетете за протичането на проекта, как да се фасилитират семинари за обучение на учители и за проучванията, проведени по време на проекта, както и да намерите още информация като проучите ресурсите в ‘Info’ на съответния език. За допълнителна помощ в съответната страна или за да влезете в диалог с който и да било от партньорите в проекта за оценяване на източника по-долу са дадени подробности за контакти за всеки от партньорите.

Надяваме се да ви е приятно да използвате материалите.

Д-р Сузане Капелари, ръководител на проекта.

За контакти:

Университет на Инсбрук, Институт по Ботаника, Австрия
Д-р Сузане Капелари: suzanne.kapelari@uibk.ac.at

Кралски Ботанически градини, Кю, Великобритания
Гейл Бромли / Катрин Уелсби: g.bromley@kew.org / c.welsby@kew.org

Музей на Естествените Науки, Тренто, Италия
Д-р К. Бономи: bonomi@mtsn.tn.it

Университетски Ботанически Градини, София
Люба Пенчева: lju@abv.bg