Общо въведение

  • Темата ‘Растенията в изкуството’ съдържа 10 модула; два от тях са специално изготвени за Ботаническите градини.
  • Целта е децата да откриват науката за растенията чрез изкуството. Тъй като в целият проект се използват различни междупредметни връзки, тези модули са изготвени така, че да обхващат широк кръг изкуства. Изящни изкуства, приложни изкуства, музика, театър (драма), традиции и обичаи са включени в поредица творчески проекти.
  • Модулите от тази тема могат да намерят място при обучението на по-широка група ученици - от 6 до 12 годишна възраст.